Wij zetten alles op alles

Voor ondergrondse kabels en leidingen

MVOI heeft een lange geschiedenis in het realiseren van ondergrondse infrastructuur. Van producent (transport) tot eindverbruiker (distributie) verzorgen wij de leidingen voor water en gas (inclusief asbestcement, gietijzer en lood) of kabels voor elektriciteit en data. Maar dat gaat verder dan de aanleg, renovatie en verwijdering van kabels en leidingen; Wij kunnen van begin tot eind alle benodigde werkzaamheden verzorgen. Denk aan het aanvragen van tijdelijke vergunningen, het ontwerpen van tijdelijke constructies en contact met omwonenden of eindverbruikers.

Geen grond is ondoorgrondelijk

Wij hebben alle benodigde certificaten voor ondergrondse infrastructuur: o.a. voor het werken met hoogspanning of verontreinigde grond. Ook hebben wij al het benodigde materiaal om in open ontgravingen te werken, maar maken net zo goed gebruik van sleufloze technieken. De verschillende kabels en leidingen kunnen in één arbeidsgang meegenomen worden.

Dit zijn projecten waarbij, niet alleen de uitvoering, maar ook de volledige coördinatie op onze schouders rust. We leggen dan de hoogste prioriteit bij het:

  • Handhaven van bereikbaarheid, van woningen en bedrijven;
  • Beperken van overlast voor de omgeving en omwonende;
  • Waarborgen van veiligheid, voor zowel het verkeer als het werkend personeel;
  • Maar ook onverdeelde zorg voor het milieu is essentieel.

Ondanks de uiteenlopende en soms tegenstrijdige bovenstaande factoren, zijn dit juist de projecten die graag met beide handen aanpakken.
 

"DE TECHNISCH COMPLEXE PROJECTEN IN GEBOUWDE OMGEVING, DAAR GAAT ONS HART SNELLER VAN KLOPPEN."

Grondkabel werkzaamheden
Grondkabel werkzaamheden
Grondkabel werkzaamheden
Distributie 2
Distributie

OMGEVINGSMANAGEMENT

De omgeving heeft impact op de projecten en andersom. Wij zijn ons ervan bewust dat wij op dit punt de verantwoordelijkheid hebben om het respect voor en imago van onze opdrachtgever te beschermen. Wij voeren omgevingsmanagement uit conform ons kwaliteitsmanagementsysteem.

De omgevingsmanager / vergunningsspecialist begeleidt, ondersteunt en faciliteert de processen ten aanzien van alle voorkomende omgevingsfactoren ten behoeve van een soepel verloop tijdens de verschillende projectfasen. Onze omgevingsmanager voert strategisch omgevingsmanagement uit door in elk voortraject met een stakeholderanalyse te beginnen waarbij de belangen van alle partijen in beeld worden gebracht. Wij nodigen onze opdrachtgever uit de stakeholderanalyse van het voortraject met ons te delen om zo min mogelijk kennis verloren te laten gaan. Indien nodig nemen wij hier ook onze onderaannemers en de door de opdrachtgever uitgevoerde vooronderzoeken in mee.

Als er sprake is van bodemverontreinigingen, een veiligheidsklasse en of er andere zaken zoals conventionele explosieven (CE), archeologie, BUS-meldingen of saneringen aan de orde zijn dan wordt daarvoor in de vorm van een werkplan (bv. werkplan vervuilde grond) een aanvulling gedaan in het KVGM - plan. Op verzoek van onze opdrachtgever nemen wij zelf contact op met grondeigenaren, bewoners en gebruikers. Om het vergunningen traject goed te kunnen volgen houden wij een vergunningenmonitor bij zodat wij op tijd actie kunnen ondernemen bij onvoorziene zaken of langere doorlooptijden. Bij het contact met bevoegde gezagen en vergunningverleners staat de goede naam van onze opdrachtgever wederom centraal.

Wij streven zo weinig mogelijk overlast na, en waar dit toch niet te voorkomen is worden duidelijke afspraken gemaakt met alle partijen. Verbeteringen aan de omgeving welke bijdragen aan een verhoogd leef-plezier kunnen door ons in het voortraject van het project meegenomen worden om een nog positievere ervaring voor bijvoorbeeld omwonenden te bewerkstelligen.