Wij hebben alle aandacht voor

duurzaamheid binnen de maatschappij

Duurzame ontwikkelingen binnen infrastructuur zijn voor MVOI van groot belang. Wij vinden dat wij als onderneming verantwoordelijkheid moeten nemen, voor de impact die wij hebben op onze omgeving en het milieu. Daarom is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) voor ons zeer belangrijk, evenals het participeren in de energietransitie. Om hierin een voortrekkersrol in te nemen hebben MVOI, Mourik Infra en Gebr. van Leeuwen Boringen besloten om hun krachten te bundelen op het gebied van grootschalige leidingprojecten.

Hoe wij die verantwoordelijkheid nemen?

Door duidelijke doelstellingen op te stellen en te bewaken, het gebruik van de nieuwste technieken, het gebruik van schonere diesel, het scheiden en recyclen van afval, deelnemen aan diverse programma’s en actief participeren in de energietransitie. Zo is het minimaliseren van onze CO2-uitstoot is een belangrijk onderdeel van ons CO2-beleid. MVOI gebruikt dan ook de nieuwste technieken om de uitstoot terug te dringen. Ook zorgen wij ervoor dat de leidingen en kabels die wij aanleggen betrouwbaar zijn over een lange periode. Het is onze taak om de integriteit van ons werk te waarborgen en daarmee te zorgen dat de nieuwe infrastructuur een duurzame oplossing is voor de lange termijn. Wij denken mee met opdrachtgevers en omwonenden en spelen in op toekomstige ontwikkelingen in ons werkgebied.

 

De energietransitie

Het klimaatakkoord van Parijs was in 2014 een doorbraak met de afspraak de opwarming van de aarde te beperken tot onder 2 graden Celsius. De Europese Unie heeft harde toezeggingen gedaan om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen met 40% in 2030 t.o.v. 1990. Deze toezegging is waarschijnlijk niet genoeg om de beoogde temperatuurstijging voldoende te beperken, daarom heeft Nederland middels het nationale klimaat- en energieakkoord de lat hoger gelegd, namelijk 49% reductie en een volledige CO2-neutrale elektriciteitsproductie in 2050. Het stapsgewijs omschakelen naar alternatieve energiebronnen is hiervoor noodzakelijk maar geeft op korte termijn niet het gewenste resultaat.

De komende jaren zal, middels een aantal grootschalige projecten, geprobeerd worden de doelstellingen toch te halen. Eén ervan is het afvangen en opslaan van CO2 in de industriegebieden rondom het Noordzeekanaal, de Rotterdamse haven en het Westland. In stedelijk gebied zal de aanleg van warmtenetten, waarbij gebruik gemaakt wordt van restwarmte van de industrie, een grote rol spelen. Verder lopen er studies om het landelijke gasnet geschikt te maken voor waterstof. De (landelijke) netbeheerders zijn de partijen die hier mee aan de slag gaan, verschillende initiatieven hiertoe lopen inmiddels al.

Deze partijen behoren tot de klanten van MVOI, maar het betreft hier zeker niet alleen werk op het gebied van kabels en leidingen. Aanpassingen van bestaande infrastructuur en de gebouwde omgeving zijn nodig, maar ook moet gedacht worden aan installaties en meet- en regeltechniek. Verder zijn deze projecten relatief groot en vragen dus om partijen die alles in huis hebben en voldoende stabiel zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat Mourik op deze manier een rol kan spelen in de energietransitie door als stevige, betrouwbare en integrale aannemer projecten op te pakken en zo haar steentje bij te dragen aan de energietransitie. Dit biedt kansen voor alle Mourik-bedrijven!